9.9.07

Het project de deelprojecten vliegveld Bergen

Vanwege de inkrimping en herstructurering van de Nederlandse krijgsmacht stoot Defensie 53 overtollig geworden militaire terreinen af. Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Dienst Domeinen Onroerende Zaken zoeken in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een nieuwe bestemming voor deze militaire terreinen.
Vliegveld Bergen ligt ten zuiden van het dorp Bergen en ten westen van Alkmaar. Het terrein, met een oppervlakte van circa 75 hectare heeft een startlandingsbaan (slakken, sintels) en semi-verharde paden. Het grasland op het terrein is drassig, ongelijk en met brokstukken. Er zijn bunkers en twee woningen (Groeneweg 10 en 12). De paden en bunkers zijn deels begroeid.
Het voormalig vliegveld met bijbehorende weilanden, gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur, is enige jaren geleden door Defensie afgestoten. DLG heeft aangegeven het object te willen verwerven. Het gebied wordt voor agrarische doeleinden gebruikt en is verpacht (circa 20 hectare reguliere pacht, het restant kortlopende pacht). Bij een eerste verkenning van de mogelijkheden voor inrichting, denkt DLG als eerste aan nieuwe natuur met als nevenfunctie waterberging.

Geen opmerkingen: